Projekty dofinansowane

Projekt ACCUS

Od 1.06.2013 PCPD jako członek międzynarodowego  konsorcjum bierze udział w projekcie ACCUS w ramach europejskiej inicjatywy JTI ARTEMIS. Projekt ACCUS (ang. Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems) dotyczy efektywnego tworzenia systemów złożonych z podsystemów (SoS – ang. Systems of Systems) zawierających możliwości zarządzania i optymalizacji w czasie rzeczywistym poprzez sprzężenie i integrację podsystemów miejskich.

Celem projektu jest zapewnienie bardziej elastycznego, efektywnego, bezpiecznego i silnego oddziaływania na podsystemy (m.in. systemy wbudowane) istniejące w obszarach zurbanizowanych, które zazwyczaj ewoluują niezależnie posiadając własne zasady funkcjonowania i zarządzania. Mechanizmy koordynacji ACCUS pozwolą na globalne przetwarzanie pozyskanych danych i wytwarzanie zasad pracy systemów dopasowanych do zasad i polityki administracji publicznej.System ACCUS związany będzie z trzema głównymi innowacjami:

  • dostarczeniem platformy integracji i zarządzania podsystemami miejskimi w celu tworzenia aplikacji współdziałających z wieloma podsystemami
  • dostarczeniem architektury typu SoS pozwalającej na adaptacyjne i kooperacyjne zarządzanie podsystemami miejskimi wraz z algorytmami pozwalającymi na optymalizację ich współdziałania
  • dostarczeniem ogólnych metodologii i narzędzi pozwalających na tworzenie aplikacji dla podsystemów miejskich współdziałających w czasie rzeczywistym w ACCUS SoS

W ramach projektu przeanalizowany zostanie zestaw scenariuszy praktycznego wykorzystania ACCUS SoS w celu przebadania niezbędnych wymagań i architektury odniesienia pozwalającej na integrację podsystemów miejskich bazując na opisie semantycznym. ACCUS SoS będzie wspierał pętle sprzężenia zwrotnego pomiędzy podsystemami i aplikacjami, a proces tworzenia i integracji wsparty zostanie przez narzędzia wytworzone w ramach projektu. Wytworzone efekty projektu (m.in. opracowanie metody i narzędzia) zostaną zademonstrowane i zweryfikowane w ramach pilotażowego wdrożenia systemu w obszarze metropolitalnym (Gdańsk/Trójmiasto/Pomorze). Pilotaż w Polsce będzie jedynym tego rodzaju wdrożeniem inteligentnego systemu ACCUS w Europie.

W wyniku realizacji projektu powstanie kompletna metodologia i narzędzia pozwalające na tworzenie systemu podsystemów (SoS) zawierającego możliwości zarządzania i optymalizacji w czasie rzeczywistym poprzez sprzężenie i integrację podsystemów obszarów zurbanizowanych. Powstała metodologia i narzędzia obejmować będą cały cykl życia systemu, jego aplikacji i podsystemów poczynając od projektu i wdrożenia systemu, a kończąc na jego działaniu utrzymaniu i wprowadzaniu modyfikacji, m.in.: referencyjna architektura SoS, oprogramowanie sytemu, warstwa integracji (ang. middleware), standardowe usługi ACCUS, gotowe podsystemy ACCUS, interfejsy dla istniejących podsystemów, narzędzia do ekstrakcji informacji (świadomość sytuacyjna) i zarządzania, środowisko projektowe do tworzenia aplikacji bazujące na modelach (wraz z generatorami kodu programów), narzędzia do walidacji procesu rozwoju aplikacji, narzędzia monitorowania i wizualizacji do śledzenia funkcjonowania działań na poziomie systemu.

Wartość projektu: 12 796 738,20 EUR
Wartość dofinansowania: 6 701 153,47 EUR

Projekt w części realizowanej przez polskich konsorcjantów dofinansowany jest przez JU ARTEMIS oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBIR.

 

ARTEMIS:


ARTEMIS jest europejską inicjatywą (JTI) w ramach 7 PR, utworzoną na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych  (Embedded Computing Systems Initiative). Celem JTI ARTEMIS, budowanej na bazie Strategicznego Planu Badań rozwijanego przez Europejską Platformę Technologiczną, jest pomoc Europie we wzmocnieniu i skonsolidowaniu europejskiego prymatu w rozwoju technologii związanych z komputerowymi systemami wbudowanymi. Drugim ważnym celem jest pomoc Europejskiemu przemysłowi w konsolidacji i wzmocnieniu jego światowego przywództwa w obszarze technologii wbudowanych systemów komputerowych. JTI ARTEMIS postawił sobie za zadanie zdefiniowanie i wdrożenie Agendy Badawczej dla Wbudowanych Systemów Komputerowych. W inicjatywie bierze udział około 200 podmiotów z ponad 20 krajów UE (Austria, Belgia, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Łotwa, Czechy, Norwegia, Cypr) oraz Australii, Norwegii, Szwajcarii i Izraela. W celu wdrożenia JTI w życie, w lutym 2008 roku założono Wspólne Przedsięwzięcie ARTEMIS (Joint Undertaking). Uzasadnieniem dla jego utworzenia było przeświadczenie, iż rozwój technologii komputerowych narażony jest na wiele zagrożeń wynikających z procesów globalizacyjnych a także rozproszonej i pogłębiającej się rywalizacji rynkowej. Inicjatywa bierze pod uwagę strategiczne znaczenie wbudowanych systemów komputerowych dla gospodarki europejskiej.Wspólne Przedsięwzięcie (Joint Undertaking) jest publiczno-prywatnym partnerstwem zawartym pomiędzy:

 

  • Komisją Europejską
  • Państwami Członkowskimi
  • Stowarzyszeniem Przemysłowym ARTEMISIA działającym na zasadzie non-profit

Wspólne Przedsięwzięcie ARTEMIS zarządza i koordynuje działania badawcze poprzez otwarte konkursy na projekty w ramach 10-letniego, wartego 2,5 mld € programu badań z zakresu wbudowanych systemów komputerowych. Program ten jest otwarty dla organizacji z państw członkowskich oraz stowarzyszonych z UE. Wybrane projekty są współfinansowane przez Wspólne Przedsięwzięcie oraz kraje członkowskie, które przyłączyły się do JTI ARTEMIS. Siedziba JU ARTEMIS mieści się w Brukseli.


NCBIR


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Obecnie NCBIR działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań. Dodatkowo 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. Przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów innowacyjności w Polsce. Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.


Secured By miniOrange